Voor al je vragen: 06 12785564 (ook per app) info@you-me-care.nl

Privacy en voorwaarden

 en Privacy statement

 1. Doel verwerking persoonsgegevens Het doel van het verzamelen en verwerken (vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen) van persoonsgegevens (elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met uitzondering van godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of van strafrechtelijke persoonsgegevens) is om te beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de doeleinden (leveren en factureren van passende en veilige zorg), waarvoor deze dienst (Haptotherapie/ begeleiding) geleverd wordt.

 

 1. Dossier en overeenkomst
  De gegevens worden opgenomen in een digitaal dossier dat volgens de WGBO 20 jaar bewaard moet blijven. Je hebt recht op inzage in en opvragen van je dossier.

 

 1. Correctie en verwijdering en/of afscherming (het vergeetrecht) van gegevens vindt plaats in de volgende situaties: De gegevens zijn feitelijk onjuist De gegevens zijn onvolledig of doen niet ter zake voor het doel waarvoor ze zijn verzameld (worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen). De gegevens worden op een andere manier in strijd met een wet gebruikt Ook is er sprake van een behandelovereenkomst. Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst.

 

 1. You&Me Care draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens (veilige opslag van gegevens via externe schijf en extra back up). De persoonsgegevens worden op een transparante (eerlijk en open) wijze en in overeenstemming met de wet en behoorlijk en zorgvuldig verwerkt.

 

 1. Welke persoonsgegevens verwerkt You&Me Care voor de facturatie? Namen (voor- en achter) Adres en woonplaats Geboortedatum Data van de therapiesessies BSN (alleen in de situatie van een PGB/ SVB, wettelijke basis) Deze gegevens worden digitaal verwerkt en geschiedt op verzoek van de verzekeraar voor zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeraar te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst. De persoonsgegevens worden door meerdere bewerkers (degenen die ten behoeve, en in opdracht van, You&Me Care persoonsgegevens verwerken) gezien (zie bijlage voor een overzicht van bewerkers van You&Me Care). Welke persoonsgegevens verwerkt You&Me Care voor het dossier? Voorletter Data van de therapiesessies Eventuele ziekten, diagnoses en klachten Voortgang van het therapeutisch proces (rapportages) Emailadres(sen) Telefoonnummer(s) Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en worden niet gezien door of gedeeld met derden (uitzondering: wanneer deze gegevens nodig zijn voor andere hulpverleners of behandelaren). Dit zal alleen gebeuren met jouw toestemming. You&Me Care vraagt geen informatie op aan derden, met uitzondering wanneer dit in het belang is van je behandeling, ook alleen met jouw toestemming. Communicatie en bewaren contactgegevens Communicatie over het dossier of de behandeling verloopt via email of de telefoon. Communicatie via whatsapp dient enkel tot het afstemmen van data en tijdstippen. De persoonsgegevens die via mijn website verkregen worden dienen alleen voor het eerste contact. Na de beëindiging van jouw traject verwijder ik na 6 maanden je contactgegevens uit mijn eigen administratie. Casuïstiek Ter bevordering van de kwaliteit van mijn werkzaamheden, neem ik deel aan intervisiegroepen, waarbinnen ik in anonieme vorm casustiek in kan brengen. Dit statement is opgebouwd volgens het privacyreglement van de NFG therapeut. Het volledige regelement is opvraagbaar, Wijzigingen In dit statement worden aangebracht door You&Me Care. Deze worden vier weken, nadat ze bekend zijn gemaakt, van kracht. Dit statement treedt in werking per 25-5-2018.

 

Algemene voorwaarden

 1. Toepassing. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de behandelovereenkomst tussen jou (zorgvrager) en mij (zorgaanbieder: E. Doeser, You&Me Care)
 1. Persoonsgegevens en privacy Ik vraag je om persoonlijke gegevens te delen in relatie tot je dossier en de facturatie (zie hiervoor privacy statement, behandelovereenkomst).
 1. Ethische waarden. Zie hiervoor de bijlage 1.
 1. Beroepscode. Zie hiervoor de bijlage 2.
 1. Geheimhouding. You&Me Care heeft de plicht tot geheimhouding.
 1. Meldcode. De plicht om bij signalen van huiselijk geweld en/ of mishandeling te reageren volgens het stappenplan van de rijksoverheid. Mochten er vermoedens bestaan, dan zullen deze altijd eerst gedeeld worden alvorens gehandeld wordt. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
 1. Dossier. Er wordt een dossier bijgehouden voor het verloop van het traject. Dit dossier is altijd opvraagbaar. Na afronding van je traject zal dit dossier 20 jaar bewaard blijven (WGBO).
 2. Klachten. Over mijn werk als Haptotherapeut mogen en kunnen klachten neergelegd worden bij de beroepsvereniging: de NFG (www.NFG .nl).
 3. WKGGZ (wet kwaliteit geestelijke gezondheidszorg) en WTZA (wet toetreding zorgaanbieders) steunen jouw positie als cliënt. Deze wetten garanderen veilige zorg en de afwikkeling van klachten. Voor het indienen van een klacht over mijn zorgverlening kun je terecht bij de NFG. Via deze link kun je in contact komen met de NFG.
 4. Inspanningsverplichting You&Me Care heeft gedurende een traject een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de zorgaanbieder zich maximaal in zal zetten om samen met jou de gewenste verandering te bereiken, echter zonder garanties aangaande het resultaat of de duur van de behandeling. Wanneer jouw vooraf gestelde verwachting niet overeenkomt met het resultaat van de behandeling, of je bent anderszins ontevreden, ontslaat dit niet van de verplichting te betalen voor de geboden diensten.
 5. Derden You&Me Care is niet verantwoordelijk voor inspanning, keuzes of handelen (ten aanzien van zichzelf of derden) van jou, noch voor de gevolgen hiervan. Ook niet wanneer dit plaatsvindt na mondeling overleg gedurende jouw traject.
 6. Minderjarig Indien er sprake is van hulp aan jou als minderjarige (tot 16 jaar) zijn je beide ouders en jijzelf wettelijk verplicht om toestemming te geven voor de behandelingen (https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/rechten-minderjarigen.htm). Vanaf 16 jaar heb je als minderjarige het recht om zelf te beschikken over je behandelingen (keuzes te maken en te bepalen wat je wel of niet wil zonder tussenkomst van je ouders). Wel moeten je ouders ook nog tekenen voor je overeenkomst, zodat ze op de hoogte zijn van het traject. Mocht je dat echt niet willen, dan kunnen we dat bespreken. 
 7. Betaling. Hierop zijn de voorwaarden van toepassing die genoemd worden in de behandelovereenkomst (betalingstermijn, annulering afspraak en in rekening brengen van kosten bij annulering afspraak).
 8. Fysieke gezondheid  Indien er sprake is van Corona gerelateerde klachten zoals, (neus)verkoudheid, of loopneus; keelpijn; onbekende hoofdpijn; onbekende moeheid; onbekende diarree of buikklachten  dan moet je de sessie afzeggen en worden er geen kosten in rekening gebracht. Kom je wel naar de sessie, dan mag You&Me Care je de toegang tot de praktijkruimte ontzeggen
 9. Aanpassing tarief. Indien van toepassing, gebeurt dit in december van het betreffende jaar voor het nieuwe jaar. Dit zal per mail gecommuniceerd worden.
 10. Statistiek/ wetenschappelijk onderzoek. Zonder jouw toestemming mag ik ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander gegevens verstrekken indien:

het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat jouw persoonlijke levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad, of b het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en ik zorg heb gedragen dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot jou redelijkerwijs wordt voorkomen.

Verstrekking is pas mogelijk indien:

 • het onderzoek het algemeen belang dient;
 • het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd
 • voor zover jij tegen een verstrekking geen uitdrukkelijk bezwaar hebt gemaakt.

 

Ethische waarden  (bijlage 1)

 1. De NFG-hulpverlener is een goed opgeleide professional op Hbo-niveau; of hoger. Hij of zij handelt vanuit een holistisch mensbeeld waarin de kernbegrippen: Zelfbeschikking, Integriteit, Onpartijdigheid en Respect als hulpverlener centraal staan. Wij verwachten dan ook dat deze begrippen een rode draad vormen in je hulpverlening.

 

 1. Tijdens het hulpverlenen zorg je als hulpverlener ervoor dat je cliënt zich veilig voelt maar ook veilig is. Dat houdt in dat je niet alleen als hulpverlener je aan de regels houdt, maar ook als ondernemer; ook Arbo-regels en veiligheidsvoorschriften tellen mee.

 

 1. Ethiek is geen stoffig iets, daar ben je als hulpverlener actief mee bezig; vanzelfsprekend kies je ervoor om op het allerhoogste ethische niveau te functioneren.

 

 1. Respect (voor de hulpvrager) vinden we een grondhouding. Dat moet iets zijn dat dermate in je attitude verweven zit dat je er nauwelijks over hoeft na te denken.

 

 1. De onafhankelijke rol als hulpverlener is heilig voor je. Je waakt er dan ook voor om geen vermenging van belangen te krijgen. Helemaal waak je ervoor om niet in materieel opzicht beter te worden van je cliënt. Natuurlijk werk je niet ‘om niet’; je mag nota’s indienen conform je overeenkomst. Maar leningen of opnames in een testament van een cliënt dien je te vermijden en/of te weigeren.

 

 1. Dubbele of overlappende relaties bemoeilijken het hulpverlenen. Wees jezelf ervan bewust dat het razend moeilijk is om twee (tegenover elkaar staande) partijen te helpen. Wees, als dit gebeurt, transparant en duidelijk over je rol. Met ‚overlappend’ of ‚dubbel’ bedoelen we natuurlijk ook het behandelen van familieleden. Bij twijfel: niet doen. Bij familieleden: raadpleeg altijd de zorgverzekeraar of de WMO afdeling van de gemeente waarin de hulpvrager woont. Hebben zij geen bezwaar: dan is het prima.

 

 1. Je handelen als hulpverlener is transparant. Je doet er alles aan om dit ook inzichtelijk te maken voor je cliënt. Stap voor stap neem je je cliënt mee in het hulpverleningsproces waarbij het duidelijk is voor de cliënt wat jij van hem/haar verwacht, maar ook wat de cliënt van jou mag verwachten.

 

 1. Wees bewust van je eigen vooroordelen en vermijd ze.

 

 1. Beter is zelfs nog om een anti-discriminerende houding te hebben. Discriminatie op grond van leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging of burgerlijke staat vinden wij uit den boze, nog los van het feit dat het gewoon strafbaar is. Je bestrijdt dat actief op het moment dat je het professioneel bij anderen waarneemt.

 

 1. Wees alert als je cliënt een andere cultuur heeft dan jijzelf. Voor dat je het weet, trap je in een valkuil. Verdiep je in de cultuur van je cliënt of verwijs hem/haar door naar Versie 2.2 Juni 2015 een hulpverlener die meer weet van deze cultuur. Zo voorkom je voor jezelf vervelende situaties en het past ook nog eens in het holistische handelen.

 

 1. Wat in de behandelkamer gezegd wordt, blijft in de behandelkamer. Vertrouwelijkheid en respect voor de privacy van je cliënt vinden wij een groot goed.

 

 1. Je controleert de kwaliteit van je hulpverlening regelmatig. Dat doe je door middel van het NFGevaluatieformulier, supervisie, intervisie en directe feedback. Het doel is helder: je wil je eigen competentie verbeteren en je leert je steeds comfortabeler te voelen binnen de grenzen van je competentie.

 

 1. Zelfbeschikking houdt precies in dat wat het woord zegt: de cliënt houdt altijd de eindregie over zijn/haar eigen hulpverleningsproces. Als hulpverlener zorg je ervoor dat het volgende gewaarborgd is: – Recht op informatie. De cliënt dient geïnformeerd te worden over de wijze waarop met persoonlijke informatie wordt omgegaan. Maar ook dient de cliënt informatie te ontvangen over de aard van zijn/haar problematiek zoals dat door jou als professional is ingeschat/vastgesteld. Ook dient cliënt op de hoogte te zijn van zijn/haar rechten als cliënt. – Toestemming vereist. In principe handel je niet als hulpverlener buiten medeweten of zonder toestemming van de cliënt. – Inzagerecht. De cliënt heeft altijd het recht om zijn/haar dossier in te zien.

 

 1. Je handelt volgens de wet. Besef echter wel dat de wet de ondergrens is van de ethische verantwoorde omgang met een hulpvrager. Het respecteren van de wet is het minste wat ze van je mogen verwachten, maar we willen dat je natuurlijk meer doet dan alleen maar ‘het minimale’. Besef dat ethiek altijd voor de wet uit loopt.

 

 1. Met integriteit bedoelen we ook dat je integer handelt naar bijvoorbeeld zorgverzekeraars of gemeenten toe. Als je bijvoorbeeld een nota indient, dan moet die nota ook een getrouwe weergave vormen van je hulpverlening. Je beseft dat creatief factureren repercussies kan hebben; niet alleen door de verzekeraar of gemeente, maar het kan je ook je inschrijving in het register van de NFG en/of de koepelorganisatie kosten.

 

 1. Deze ethische code is natuurlijk niet allesomvattend. We gaan er vanuit dat je op sommige vraagstukken zelf actief de ethiek in de gaten houdt. Je weet het of had kunnen weten is bij de NFGhulpverlener een regel die actief wordt toegepast. Bij twijfel kunnen we je altijd helpen. Zo voorkomen we dat we tegen je moeten zeggen: je had het kunnen weten…

 

Beroepscode  (bijlage 2)

 1. Hulpverlening aan een cliënt is voor een NFG-hulpverlener een verplichting. Alleen op grond van zwaarwegende reden kan een hulpverlener hulpverlening weigeren. Gronden kunnen zijn: strijdig met de wet of met deze beroepscode en ethiek.

 

 1. Als je registerlid wordt van de NFG dan moet je de beroepseed van de NFG afleggen. Deze beroepseed is natuurlijk geen eenmalige gebeurtenis; het is een bevestiging van de wil van de hulpverlener om zich te schikken naar de eisen die de NFG stelt aan een hulpverlener.

 

 1. Hulpverlening is niet vrijblijvend. Je uitspraken, geschriften of uitingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Je beseft dat als hulpverlener en je realiseert dat je aansprakelijk gesteld kan worden voor de gevolgen van deze uitspraken, geschriften of uitingen. De NFG is niet verantwoordelijk te houden.

 

 1. Je bewaart het zwijgen over hetgeen je in verband met de uitoefening van je functie bekend wordt tenzij ernstige misstanden of levensbedreigende situaties je tot spreken verplichten. Ook hier geldt het begrip: zwaarwegende gronden. Een doorbreking van je zwijgplicht zal dus zeer goed met redenen omkleed moeten zijn.

 

 1. De geheimhoudingsverplichting kan enkel opgeheven worden indien de cliënt daar schriftelijk uitdrukkelijk zijn/haar toestemming voor geeft. 2. Het bovenstaande in artikel 2.5.1 kan echter doorbroken worden door artikel 2.4 of wanneer je je voor de rechter niet beroept op je zwijgplicht; zie hiervoor artikel 3.11.

 

 1. Tegenover degenen die uit hoofde van een ander beroep bemoeiing hebben met de cliënt, toon je begrip voor de eigen aard en waarde van dat beroep. Je respecteert dat andere hulpverleners een eigen competentie hebben en dat deze soms de jouwe kunnen overstijgen.

 

 1. Je bent gebonden aan je verplichting bij constatering van (vermoedelijke) lichamelijke klachten om de cliënt door te verwijzen naar een (huis)arts. 2. Wanneer je het vermoeden hebt van een psychiatrische stoornis (zie hiervoor de DSM IV/ V, Diagnostic Statistical Manual, de vierde editie c.q. vijfde editie) bij je cliënt dan verwijs je door naar een BIG-bevoegd hulpverlener als je zelf niet bevoegd bent om cliënten met een psychiatrische stoornis te behandelen (zie hiervoor de wet BIG) Versie 2.2 Juni 2015

 

 1. Je stelt geen medische diagnose; tenzij je hier op grond van de wet BIG toe bevoegd bent.

 

 1. Je gebruikt ook niet het woord ‘diagnose’ tenzij je daartoe volgens de wet BIG bevoegd bent.

 

 1. Je bent voldoende medisch geschoold op tenminste Hbo-niveau, en kan dit op verzoek ook aantonen. Hierbij hoort ook de psychosociale basiskennis op Hbo-niveau.

 

 1. Je streeft ernaar je beroep deskundig uit te oefenen en laat datgene na wat het beroep kan schaden, in handelingen, woord, beeld en geschrift. Je schaadt ook niet de belangen van de NFG.

 

 1. De condities en de (algemene) voorwaarden waaronder je je hulpverlening aanbiedt, maak je van te voren bekend aan je cliënt. Plaats ze bijvoorbeeld op je website of leg ze ter inzage bij de Kamer van Koophandel. Vermeld in je correspondentie waar de algemene voorwaarden te raadplegen zijn. 13. a. Je bent je ervan bewust dat je volstrekt helder moet zijn over je tarieven. Ook neem je geen geschenken aan van je cliënt of derden zonder duidelijk aanwijsbare tegenprestatie. b. Je onthoudt je van het aannemen van goederen of diensten van je cliënten omdat dergelijke regelingen de kans op conflicten sterk vergroten of kunnen leiden tot een ernstige verstoring van de professionele relatie. Echter, ruilhandel als de klant daarom vraagt, zien we niet als een verstoring. Je dient dit echter wel goed te bespreken met je cliënt en ook schriftelijk vast te leggen. Let op dat beide partijen voor akkoord tekenen. c. Het is toegestaan om een bijdrage te leveren aan de samenleving door het verstrekken van pro bono diensten. d. Bij het aannemen van (relatie) geschenken, dien je rekening te houden met de therapeutische relatie c.q. motivatie van het geven, maar ook je eigen motivatie voor het aannemen van het geschenk.

 

 1. Registerleden erkennen dat ze een morele juridische en ethische verantwoordelijkheid in onze maatschappij hebben. Registerleden zijn zich bewust van de heersende culturele waarden en normen en de impact van de professionele normen van het beroep op de maatschappij en haar waarden en normen.

 

 1. Indien een registerlid besluit om reclame te maken hetzij in woord, geschrift of beeld dan dient hij/zij het volgende kenbaar te maken: a. Het beroep waaronder men is ingeschreven in het NFG-register. b. De aard en de omvang van de dienstverlening. c. De competentie van het registerlid. d. Het ingeschreven staan in het register van de NFG c.q. koepelorganisatie. e. Deze verklaringen zullen niet vals, onjuist, misleidend of uit de context zijn.